Pobierz Dokumenty
 - (DOC) Wniosek egzekucyjny o inne należności (Km)
 - (DOC) Wniosek egzekucyjny o inne należności (Km) 2 dłużników
 - (DOC) Wniosek egzekucyjny o należności alimentacyjne (Kmp)
 - (DOC) Skarga Na Czynnosci Komornika
 - (DOC) Formularz Wniosku o Wszczecie Egzekucji

Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.

W rubryce "wierzyciel" należy wpisać dane osoby bądź firmy wypełniającej wniosek.

W miejscu "dłużnik" należy wpisać osobę/firmę, od której wierzyciel chce wyegzekwować należność; należy podać dokładne dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko/nazwę firmy, adres, pozostałe dane nie są wymagane, ale znacząco ułatwiają wyegzekwowanie wnioskowanej kwoty.

"Przedkładając tytuł wykonawczy, który stanowi..." – należy wpisać nazwę tytułu wykonawczego wydanego przez sąd np. nakaz zapłaty, wyrok sądowy, akt notarialny, ugoda sądowa, z podaniem dokładnej daty wydania tego tytułu oraz sygnatury akt sądowych.

"Wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi i wyegzekwowanie..." – należy dokładnie określić roszczenie, którego wyegzekwowania domaga się wierzyciel, wskazując kwotę należności głównej oraz datę, od której należy naliczyć odsetki, jeżeli takie zostały zasądzone przez sąd.

UWAGA: wskazane roszczenie nie może być wyższe niż to wynikające z tytułu wykonawczego, ponadto nie można wnosić o wyegzekwowanie kwot, co do których sąd nie nadał klauzuli wykonalności.

Punkt 5 należy uzupełnić jedynie w sytuacji, gdy wierzyciel będzie reprezentowany w postępowaniu egzekucyjnym przez pełnomocnika tj. radcę prawnego bądź adwokata.

"Egzekucję proszę skierować do:..." – wierzyciel poprzez postawienie znaku X przy wymienionych punktach wskazuje sposoby egzekucji, które komornik ma zastosować w toku postępowania egzekucyjnego; należy zaznaczyć przynajmniej jeden; wierzyciel wpisuje posiadane informacje o składnikach majątku dłużnika; w sytuacji, gdy nie posiada szczegółowych danych zaznacza wybrany sposób nie dopisując dodatkowych informacji.

Wierzyciel może również zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Pod wnioskiem należy się podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Wierzyciel będący osobą prawną, dodatkowo musi złożyć kopię odpisu KRS.
 
     


KONTAKT
ul. Wandy 11A lok.1, 03-949 Warszawa
Tel./Fax: +48 22 616-25-87
Email: warszawa.brzezicka@komornik.pl

GODZINY OTWARCIA:
Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałek
w godzinach 09.00 – 18.00
"w inne dni kontakt telefoniczny może być ograniczony"

BANK
Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy:
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
26 16001462 1823 2786 4000 0004
W tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy oraz nazwę płatnika

Komornik Sądowy Maria Brzezicka