Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
Maria Brzezicka
Kancelaria Komornicza IV 03-949 Warszawa Wandy 11A/1
tel. (22) 616 25 87 e-mail: warszawa.brzezicka@komornikid.pl
Km 895/18 Warszawa

#MB *0020001149456*/0022/ *0020001149456*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA6M/00448448/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Maria Brzezicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-01-2020r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie 03-813 Warszawa, ul. Terespolska 15A sala 49 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach SBM "Ateńska" na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym, które z dniem 01.01.2019r. przekształciło się w prawo własności. Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 21 o powierzchni użytkowej 48,00m2, usytuowany jest na 3 piętrze budynku (4 kondygnacja). Lokal mieszkalny składa się z: trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i w.c.
położonego pod adresem: 03-966 Warszawa, Afrykańska 5A/21, Warszawa, dla której SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00448448/3 będącego własnością dłużnika: Maja Michalczyk.
Suma oszacowania wynosi 371 528,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 278 646,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 152,80zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 26 16001462 1823 2786 4000 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 14/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Maria Brzezicka


KONTAKT
ul. Wandy 11A lok.1, 03-949 Warszawa
Tel./Fax: +48 22 616-25-87
Email: warszawa.brzezicka@komornik.pl

Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałek
w godzinach 09.00 – 18.00

Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy:
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
26 16001462 1823 2786 4000 0004
W tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy oraz nazwę płatnika