Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
Maria Brzezicka
Kancelaria Komornicza IV 03-949 Warszawa Wandy 11A/1
tel. (22) 616 25 87 e-mail: warszawa.brzezicka@komornikid.pl
Km 895/18 Warszawa

#MB *0020001223383*/0022/

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA6M/00372203/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Maria Brzezicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-02-2021r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe Pragi-Południe w Warszawie mającego siedzibę pod adresem ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa w sali nr 49, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o łącznej powierzchni użytkowej 88,10 m2 składająca się z : trzech pokoi, kuchni, dwóch hallów oraz dwóch łazienek z w.c. wraz z przynależnym miejscem parkingowym nr 8 o pw. 14,50 m2, piwnica nr 1 o pow.1,6 m2 należącego do dłużnika: Marcin Ławski położonego pod adresem: 05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Dworkowa 11/21,
dla którego SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00372203/0 Z lokalem związany jest udział w nieruchomości w wysokości 473400 / 10000000. Lokal nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Suma oszacowania wynosi 518 040,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 388 530,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 804,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 26 16001462 1823 2786 4000 0004
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul.Terespolska 15a pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 1097/18).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Maria Brzezicka


KONTAKT
ul. Wandy 11A lok.1, 03-949 Warszawa
Tel./Fax: +48 22 616-25-87
Email: warszawa.brzezicka@komornik.pl

Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałek
w godzinach 09.00 – 18.00

Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy:
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
26 16001462 1823 2786 4000 0004
W tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy oraz nazwę płatnika